مسئولیت اصلی مصرف کننده چیست

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

🟢 مسئولیت اصلی مصرف کننده | مسئولیت اصلی مصرف کننده چیست با جواب |


سوال :

مسئولیت اصلی مصرف کننده چیست


جواب :


1 ) مصرف کم
2 ) مصرف درست
3 ) خرید بیشتر
4 ) ضمانت
 
  • برچسب ها
    مسئولیت اصلی مصرف کننده مسئولیت اصلی مصرف کننده چیست با جواب مسئولیت مصرف کننده مصرف گرایی است مسئولیت مصرف کننده چیست گاما
  • بالا