مترادف و متضاد محافظت کردن

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

مترادف و متضاد کلمات - جواب متضاد و مترادف کلمه - متضاد و مترادف

میتوانید متصاد و مترادف کلمات را از سایت همیار خاص ببینید

جواب : پاسداری کردن، حفاظت کردن، نگهبانی کردن، نگهداری کردن.

منبع : همیارخاص

.
 
بالا