مترادف و متضاد راحت

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

مترادف و متضاد کلمات - جواب متضاد و مترادف کلمه - متضاد و مترادف

میتوانید متصاد و مترادف کلمات را از سایت همیار خاص ببینید

جواب : آرام، آسوده، ساکت، فارغ، فارغ‌البال، فارغ‌بال، آسایش، آسودگی، استراحت، سلامت، عیش، فراغ (متضاد) ناراحت، مشقت.

منبع : همیارخاص

.
 
بالا