مترادف و متضاد جاری

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

مترادف و متضاد کلمات - جواب متضاد و مترادف کلمه - متضاد و مترادف

میتوانید متصاد و مترادف کلمات را از سایت همیار خاص ببینید

جواب : روان، ساری، سیال، جریان، عادله، فعلی، رایج، شایع، عادی، متداول، معمول، جاریه.

منبع : همیارخاص

.
 
بالا