مترادف و متضاد ارزش

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

مترادف و متضاد کلمات - جواب متضاد و مترادف کلمه - متضاد و مترادف

میتوانید متصاد و مترادف کلمات را از سایت همیار خاص ببینید

جواب : بها، ثمن، قیمت، مظنه، نرخ، ارج، اهمیت، اعتبار، سندیت، استحقاق، شایستگی، قابلیت، لیاقت، منزلت.

منبع : همیارخاص

.
 
بالا