فعلی به معنی پشت سرکسی حرف زدن

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
فعلی به معنی پشت سرکسی حرف زدن ، را در همیارخاص بخوانید

اگر این مطلب نیاز به اصلاح و یا تکمیل دارد اطلاع دهید
 

بالا