مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

عوامل موثر در کشاورزی | عوامل موثر در کشاورزی چیست |


سوال :

عوامل موثر در کشاورزی را نام ببرید


جواب :

1 ـ عوامل طبیعی 2 ـ عوامل انسانی
 
بالا