سم زدایی بدن کدام اندام است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

سم زدایی بدن / اندام سم زدایی بدن / سم زدایی بدن چیست / نام اندام سم زدایی بدن / سم زدایی بدن چیست / سم زدایی بدن کدام اندام نام دارد /


سوال:

سم زدایی بدن کدام اندام استجواب :

کبد سم زدایی بند را انجام میدهد و جز حیاتی ترین عضو بدن انسان است .

.
 
  • برچسب ها
    اندام سم زدایی بدن سم زدایی بدن سم زدایی بدن چیست سم زدایی بدن کدام اندام نام دارد مرکز سم زدایی بدن کدام اندام است نام اندام سم زدایی بدن
  • بالا