مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

پارک خودرو ممنوع در تقاطع | در چند متری تقاطع ها پارک خودرو ممنوع است با جواب |


سوال :

در چند متری تقاطع ها پارک خودرو ممنوع است


جواب :

در فاصله ۱۵ متری میدان یا تقاطع یا سه راهها یا تقاطع راه آهن توقف ممنوع است
 
بالا