مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,355
64

در فصل تابستان لباسهای چه رنگی پیشنهاد میکنید | در فصل تابستان چه رنگی لباس میپوشند |سوال :

در فصل تابستان پوشیدن لباسهای چه رنگی را پیشنهاد میکنید چراجواب :

لباس های سیاه – چون رنگ های سیاه نور بیشتری به خود جذب کرده در نتیجه گرم تر شده و سریع تر خشک می شوند.
 
بالا