مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

در حالت عادی تعداد الکترون هابا جای خالی برابر است | جواب در حالت عادی تعداد الکترون ها با تعداد چی برابر است |


سوال :

در حالت عادی تعداد الکترون ها با تعداد چی برابر است


جواب :

در حالت عادی الکترون و پروتون برابر اند، چون اکثر اتم ها خنثی می باشند اما اگر پروتون و الکترون با هم برابر نباشند اتم به یون تبدیل میشود
 
بالا