مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

تبدیل کردن شعر به قصه | نکات تبدیل کردن شعر به قصه |


سوال :

در تبدیل کردن شعر به قصه چه نکاتی را باید رعایت کرد


جواب :

1) زمان و مکان رویدادها را بیان کنیم. 2) از نشانه‌های مناسب نگارشی استفاده کنیم. 4) در بیان رویدادها جزئیات را دقیق بیان کنیم.
 
بالا