مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

🌈 جواب درست اینجاست | جواب دانشمندان چگونه دریافتند که هسته خارجی زمین حالت مایع دارد | دانشمندان چگونه پی بردند که هسته ی خارجی حالت مایع و هسته ی داخلی حالت جامد دارد |


سوال :

دانشمندان چگونه دریافتند که هسته خارجی زمین حالت مایع دارد
سوال مشابه : دانشمندان چگونه پی بردند که هسته ی خارجی حالت مایع و هسته ی داخلی حالت جامد دارد

جواب :

با استفاده از اختلاف سرعت امواج لرزه ای در حالت های مختلف مواد تشکیل دهنده ی هسته ی زمین
 
بالا