خطوط شطرنجی در وسط تقاطع نشان دهنده چیست

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

خطوط شطرنجی در وسط تقاطع نشان دهنده چیست | خطوط شطرنجی در وسط تقاطع | آیین نامه خطوط شطرنجی در وسط تقاطع |سوال :

خطوط شطرنجی در وسط تقاطع نشان دهنده چیست


جواب :

1 رانندگان باید قبل از خطوط شطرنجی توقف و مسیر حرکت خودروهای دیگر را باز نگه دارند.
2 عبور از روی این خطوط ممنوع است.
3 مربوط به زمانی می شود که تراکم خودروها در یک تقاطع زیاد بوده و امکان تخلیه وجود نداشته باشد.
4 همه ی موارد
 
بالا