مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد | هدیه هفتم خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد |

سوال :

خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد هدیه هفتم


جواب :

فرمود اگر صبر کنید و تقوی پیشه نمایید، هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد، با ۵۰۰۰ هزار فرشته که نشانه هایی با خود دارند.
 
آخرین ویرایش:
بالا