مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

حریم شخصی چیست | حریم شخصی چیست پنجم | کلاس پنجم حریم شخصی چیست | تعریف حریم شخصی چیست |سوال :

حریم شخصی چیست کلاس پنجم


پاسخ :

حریم شخصی محدوده ای است که هیچ کس بدونرضایت و اجازه ی ما حق ندارد وارد آن شودفراد دوست ندارند دیگران درباره بعضی موضوعات خصوصی شان از آنها سوال کنند. چون این موضوعات به دیگران مربوط نمی شودبنابراین،اگر افراد دوست نداشته باشند درباره مسائل خصوصی شان توضیح بدهند،ما حق نداریم کنجکاوی کنیم و وارد حریم شخصی آنها شویم.
 
بالا