جواب صفحه ۴۴ ریاضی هشتم [ بروز شده + فیلم آموزشی ]

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,309
79

پاسخ کار در کلاس صفحه ۴۴ ریاضی هشتم​

8-44.jpg

8-44-1.jpg

در سایت همیار خاص هستید بخش ریاضی هشتم

سوال ۱: مجموع زاویه‌های هر یک از چند ضلعی‌های زیر را محاسبه کنید.

جواب:

الف) هفت ضلعی منتظم ۹۰۰ = ۱۸۰ × (۲ – ۷ )
ب) دوازده ضلعی منتظم ۱۸۰۰ = ۱۸۰ × (۲ – ۱۲ )

سوال ۲:
به کمک جواب قسمت (ب) سؤال قبل، اندازه هر یک از زاویه‌های دوازده ضلعی منتظم را حساب کنید.

جواب:

۱۵۰ = ۱۲
÷ ۱۸۰۰

سوال ۳:
سطح روبه‌رو با دو نوع کاشی منتظم، کاشی کاری شده است. اندازه زاویه‌های هر دو نوع کاشی را محاسبه کنید.
9-44-1-2.jpg
جواب:
9-44-2-2.jpg

سوال ۴: کاشی‌هایی به شکل چندضلعی‌های منتظم داریم و می‌خواهیم سطحی را که فقط با یک نوع از آنها کاشی کاری کنیم. شکل‌های زیر نشان می‌دهند که با سه ضلعی و چهار ضلعی منتظم(یعنی مثلث متساوی‌الاضلاع و مربع) می‌توان کاشی کاری کرد.
9-44-3-1.jpg
یک نوع کاشی منتظم دیگر پیدا کنید که با آن بتوان کاشی‌کاری کرد.
جواب:
9-44-4-1.jpg
۳۶۰ فقط بر ۱۲۰ بخش‌پذیر است.

ویدیو آموزشی صفحه 44 ریاضی هشتم


 
 • برچسب ها
  هیچ
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,732
  ارسال ها
  56,170
  کاربران
  3,425
  جدیدترین کاربران
  خلیلی
  عقب
  بالا