جواب صفحه ۳۱ ریاضی هشتم [ بروز شده + فیلم آموزشی ]

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,309
79

پاسخ فعالیت صفحه ۳۱ ریاضی هشتم​

8-31.jpg 8-31-1.jpg 8-31-2.jpg

در سایت همیار خاص هستید بخش ریاضی هشتم
سوال ۱: یک ورق کاغذ پوستی روی مستطیل روبه رو قرار دهید. و تصویر مستطیل را روی آن رسم کنید. 8-31-3.jpg
نوک مدادتان را روی مرکز دوران بگذارید و مانند شکل‌های زیر، کاغذ پوستی را ۱۸۰ درجه حول مرکز دوران بچرخانید.
8-31-4.jpg
آیا تصویر، روی شکل منطبق می‌شود؟
جواب:
بله در دوران ۹۰ درجه و ۱۸۰ درجه شکل دوران یافته روی شکل اول منطبق می‌شود.


سوال ۲:
شکل روبه‌رو مثلثی متساوی‌الاضلاع است. یک ورق کاغذ پوستی روی آن قرار دهید و مراحل فعّالیت(۱) را تکرار کنید. آیا تصویر، روی شکل منطبق می‌شود؟ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب:
8-31-6.jpg
دوران یافته شکل روی آن منطبق نمی‌شود.
سوال ۳:
در کدام یک از چندضلعی‌های منتظم زیر، نقطه مشخص شده مرکز تقارن است؟
جواب:
8-31-7.jpg 8-31-8.jpg
ادامه سوال ۳: به نظر نُه ضلعی منتظم مرکز تقارن دارد؟
جواب:

خیر
8-31-9.jpg

ادامه سوال ۳: ده ضلعیِ منتظم چطور؟ از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

جواب:
بله اگر تعداد اضلاع زوج باشد مرکز تقارن دارد.
در چند ضلعی‌های منتظم 8-31-10.jpg
نتیجه: اگر تعداد رئوس فرد باشد آنگاه شکل مرکز تقارن ندارد. زیرا قرینه هر رأس یک رأس دیگر خواهد بود پس هر جفت رأس قرینه یکدیگرند پس تعداد رئوس باید زوج باشد.


سوال ۴:
یکی از راه‌های تشخیص اینکه نقطه O در مثلث متساوی‌الاضلاع مرکز تقارن نیست، این است که می‌توان روی شکل، نقطه‌ای پیدا کرد که قرینه آن نسبت به نقطه O روی خود شکل قرار نگرفته باشد. مانند نمونه، نشان دهید که نقطه O در دو شکل دیگر هم، مرکز تقارن نیست.
جواب:
8-31-11.jpg
سوال ۵: شکل‌های مقابل چگونگی دوران پیدا کردن دوران یافته نقاط A و B‌ حول مرکز O را به اندازه ۹۰º و ۳۵º در جهت عقربه‌های ساعت نشان می‌دهد.
8-31-12.jpg
ادامه سوال ۵: کدام یک از شکل‌های فعالیت (۳) با دوران ۹۰º حول نقطه مشخص شده در جهت عقربه‌های ساعت روی خودش می افتد؟
جواب:
هشت ضلعی منتظم
هشت ضلعی منتظم با دوران‌هایی که مضرب ۴۵ باشد روی خودش می‌افتد.
شش ضلعی منتظم با دوران‌های مضرب ۶۰ و مثلث متساوی‌الاضلاع با دوران‌های مضرب ۱۲۰
نُه ضلعی منتظم با دوران‌های مضرب ۴۰ درجه و ده ضلعی منتظم با دوران‌های مضرب ۳۶ویدیو آموزشی صفحه ۳۱ ریاضی هشتم


 
 • برچسب ها
  هیچ
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,732
  ارسال ها
  56,170
  کاربران
  3,425
  جدیدترین کاربران
  خلیلی
  عقب
  بالا