جنگل های استوایی را چه مینامند مطالعات نهم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

جنگل های استوایی را چه مینامند | جواب جنگل های استوایی را چه مینامند مطالعات نهم | جنگل های استوایی را چه مینامند مطالعات |


سوال :

جنگل های استوایی را چه مینامند مطالعات نهم


جواب :

جنگل‌های استوایی را «ریه‌های زمین» نامیده‌اند
 
  • برچسب ها
    جنگل های استوایی را چه مینامند جنگل های استوایی را چه مینامند مطالعات جنگل های استوایی را چه مینامند گاما جواب جنگل های استوایی را چه مینامند مطالعات نهم
  • بالا