مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,380
64

تصمیم گیری چه مراحلی دارد با جواب | تصمیم گیری چه مراحلی دارد مطالعات ششم |


سوال :

تصمیم گیری چه مراحلی دارد ؟


جواب :

1) خوب فکر کنیم – نتیجه‌ی هر انتخاب را پیش بینی کنیم – بهترین راه را انتخاب کنیم.


2) سریع عکس العمل نشان دهیم – بهترین راه را انتخاب کنیم – خوب فکر کنیم.

3) به دوستان خود بگوییم – خوب فکر کنیم – سریع وارد عمل شویم

4) خوب فکر کنیم – سریع فکر کنیم و عکس العمل نشان دهیم – بهترین راه را انتخاب کنیم
 
بالا