مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

به اتباع یک کشور چه می گویند | به اتباع یک کشور چه می گویند با جواب | به اتباع یک کشور چه می گویند مطالعات |


سوال :

به اتباع یک کشور چه می گویند مطالعات هشتم


جواب :

1 ) یعنی ساکنان شهرهای بزرگ
2 ) یعنی اتباع یک کشور
3 ) مردم شهرستان‌ها
4 ) شهرنشینان
 
بالا