مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

بهترین راهنمایان ما کیستند | بهترین راهنمایان انسانها کیستند |

سوال :

بهترین راهنمایان ما…………………و…………….. هستند


جواب :

1 )پیامبران-پیشوایان دینی
2 )امامان- دانشمندان
3 )امامان – مراجع تقلید
4 )پیامبران – امامان
 
آخرین ویرایش:
بالا