مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

بزرگترین عدد سه رقمی که هم بر 2 و هم بر 5 بخشپذیر است | بزرگترین عدد سه رقمی که بر 2 بخشپذیر باشد | بزرگترین عدد سه رقمی که بر 5 بخشپذیر باشد |


سوال :

بزرگترین عدد سه رقمی که هم بر 2 و هم بر 5 بخشپذیر باشد

جواب :

بزرگترین عدد سه رقمی که هم بر 2 و هم بر 5 بخشپذیر باشد 990 میشود
 
بالا