با توجه به سخنان پیامبر عاقبت خیانت در امانت چیست

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

سخنان پیامبر عاقبت خیانت در امانت چیست / عاقبت خیانت در امانت پیامبر / پیامبر عاقبت خیانت در امانت /با توجه به سخنان پیامبر عاقبت خیانت /با توجه به سخنان پیامبر عاقبت خیانت در امانت چیست هفتم دبستان /

سوال :

با توجه به سخنان پیامبر عاقبت خیانت در امانت چیست


جواب :

1- مسلمان نمی میرد 2- خدا از او خشمگین است


.
 
  • برچسب ها
    با توجه به سخنان پیامبر عاقبت خیانت با توجه به سخنان پیامبر عاقبت خیانت در امانت چیست هفتم دبستان سخنان پیامبر عاقبت خیانت در امانت چیست عاقبت خیانت در امانت پیامبر پیامبر عاقبت خیانت در امانت
  • بالا