اگر توانستید به مگسها بفهمانید که گل از زباله بهتر است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

اگر توانستید به مگسها بفهمانید / میتوانید به خائنین مملکت هم بفهمانید / کشور از ثروت بهتر است /


بند کامل این متن به شرح زیر است

اگر توانستید به مگسها بفهمانید که گُل از زباله بهتر است، میتوانید به خائنین مملکت هم بفهمانید، کشور از ثروت بهتر است!
#ارنستو_چگوارا

یا به شکل دیگر

اگر توانستید به مگس ها بفهمانید که گل و گیاه از زباله بهتر است، می توانید به خائنین مملکت بفهمانید، کشور از ثروت بهتر است.

.
 
  • برچسب ها
    اگر توانستید به مگسها بفهمانید میتوانید به خائنین مملکت هم بفهمانید کشور از ثروت بهتر است
  • بالا