اگر انسانی انسانی را بخاطر گناهی سرزنش کند + عکس

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

اگر انسانی انسانی را بخاطر گناهی سرزنش کند/ اگر انسانی انسانی را بخاطر گناهی سرزنش کنداز کدام امام است ؟/ عکس پروفایل اگر انسانی انسانی را بخاطر گناهی سرزنش کند/ عاقبت سرزنش دیگران / عاقبت سرزنش دیگران چیست ؟/امام جعفر صادق میفرمایند :
اگر انسانی ، انسانی را به خاطر گناهی سرزنش کند ، از دنیا نمیرد تا خود آن گناه را انجام دهد.


عکس پروفایل

امام صادق.jpg

امام صادق 2.jpg

 
  • برچسب ها
    اگر انسانی انسانی را بخاطر گناهی سرزنش کند اگر انسانی انسانی را بخاطر گناهی سرزنش کنداز کدام امام است ؟ عاقبت سرزنش دیگران عاقبت سرزنش دیگران چیست ؟ عکس پروفایل اگر انسانی انسانی را بخاطر گناهی سرزنش کند
  • بالا