مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">انواع شیوه های ارتباطی را نام ببرید | انواع شیوه های ارتباطی | انواع شیوه های ارتباطی تفکر هفتم |<br /> <br /> <div style="text-align: center"><script class="js-extraPhrases" type="application/json"> { "lightbox_close": "Close", "lightbox_next": "Next", "lightbox_previous": "Previous", "lightbox_error": "The requested content cannot be loaded. Please try again later.", "lightbox_start_slideshow": "Start slideshow", "lightbox_stop_slideshow": "Stop slideshow", "lightbox_full_screen": "Full screen", "lightbox_thumbnails": "Thumbnails", "lightbox_download": "Download", "lightbox_share": "Share", "lightbox_zoom": "Zoom", "lightbox_new_window": "New window", "lightbox_toggle_sidebar": "Toggle sidebar" } </script> <div class="bbImageWrapper js-lbImage" title="انواع شیوه های ارتباطی را نام ببرید تفکر هفتم.jpg" data-src="https://hamyarkhas.ir/index.php?attachments/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-jpg.4177/" data-lb-sidebar-href="" data-lb-caption-extra-html="" data-single-image="1"> <img src="https://hamyarkhas.ir/index.php?attachments/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-jpg.4177/" data-url="" class="bbImage" data-zoom-target="1" style="" alt="انواع شیوه های ارتباطی را نام ببرید تفکر هفتم.jpg" title="انواع شیوه های ارتباطی را نام ببرید تفکر هفتم.jpg" srcset="https://hamyarkhas.ir/index.php?attachments/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-jpg.4177/ 1000w, https://hamyarkhas.ir/data/attachments/4/4178-850e9395ede4de35468aaf21153213f0.jpg 480w" width="500" height="400" loading="lazy" /> </div></div><br /> در سایت <a href="https://hamyarkhas.ir/" class="link link--internal">همیارخاص</a>، مجله <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.59/" class="link link--internal">آموزش </a>هستید...<br /> <br /> <b><span style="color: rgb(41, 105, 176)">سوال : </span></b><br /> <br /> انواع شیوه های ارتباطی را نام ببرید تفکر هفتم<br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 0, 0)"><b>جواب : </b></span><br /> <br /> سبک های ارتباطی (Communication Styles) راه‌های گسترده‌ای‌اند که افراد به‌کمک آنها با دیگران <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.103209/" class="link link--internal">ارتباط </a>برقرار می‌کنند. ۴ نوع سبک ارتباطی اصلی وجود دارد: منفعل، پرخاشگر، منفعل ـ پرخاشگر، و قاطع</div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,354
جدیدترین کاربران
bebeli
عقب
بالا