اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت را چه میگوییم دینی نهم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع را چه میگوییم | اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع دینی نهم |


سوال :

اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت را چه میگوییم دینی نهمجواب :

ایمان، اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع یا حقیقت است، باوری که شوق عمل به آن حقیقت را در انسان ایجاد میکند.
 
بالا