اشتراک دو مجموعه زیر مجموعه جای خالی همان دو مجموعه است ریاضی نهم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

اشتراک دو مجموعه زیر مجموعه همان دو مجموعه است | اشتراک دو مجموعه زیر مجموعه جای خالی همان دو مجموعه است |

سوال :

اشتراک دو مجموعه زیر مجموعه جای خالی همان دو مجموعه است ریاضی نهم


جواب :

اشتراک دو مجموعه، زیر مجموعۀ اجتماع همان دو مجموعه است پاسخ درست جای خالی اجتماع میشود
 
بالا