از کرامات شیخ ما این است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

شعر کامل از کرامات شیخ ما این است / معنای از کرامات شیخ ما این است / طعنه از کرامات شیخ ما این است / شعر از کرامات شیخ ما این است / از کرامات شیخ ما این است چیست / معنای از کرامات شیخ ما این است چیست /از کرامات شیخ ما این است از کیست /

مرغ نر را خروس می گویند
زن نو را عروس می گویند
نمد سبزوار از پشم است
زیر ابروی مردمان چشم است
آن چه در چشم می رود خواب است
آن چه در جوی می دود آب است!
از كرامات شيخ ما چه عجب
پنجه را باز كرد و گفت وجب
از کرامات شيخ ما اينست
شيره را خورد و گفت شيرين است
یک کرامات دیگرم دارد
ابر را دید و گفت می بارد
در سمرقند گربه دم دارد
در بخارا الاغ سُم دارد
دست دارای پنج انگشت است
متضاد جلو، همان پشت است
 
  • برچسب ها
    از کرامات شیخ ما این است از کیست از کرامات شیخ ما این است چیست شعر از کرامات شیخ ما این است شعر کامل از کرامات شیخ ما این است طعنه از کرامات شیخ ما این است معنای از کرامات شیخ ما این است معنای از کرامات شیخ ما این است چیست
  • بالا