اجزاء تشکیل دهنده فاضلاب کدامند؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

اجزاء تشکیل دهنده فاضلاب کدامند؟ | جواب اجزاء تشکیل دهنده فاضلاب کدامند؟ |

سوال :

اجزاء تشکیل دهنده فاضلاب کدامند؟

جواب :

فاضلاب ها از 99/9 درصد آب و 0/1 درصد مواد جامد تشکیل شده است.
حالا از این درصد مواد جامد ؛ بخشی از آن مواد آلی و بخشی دیگرمواد معدنی به حالت محلول یا معلق در آب میباشند.مواد آلوده کننده و بیماری زا در فاضلاب وجود دارند ‌
 
بالا