آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند؟ + جواب

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند؟/آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند/ جواب آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند؟/ پاسخ آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند؟/پاسخ آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند/


معما :
آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند؟


جواب :
سکوت.
 
  • برچسب ها
    آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند؟ جواب آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند؟ پاسخ آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند پاسخ آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند؟
  • بالا