عوارض تبازيو

  1. مدیر

    مشخصات داروی تری فلونوماید و عوارض آن

    تری فلونوماید چیست؟تریفلونوماید به جز ام اس در بیماریهای دیگری نیز کاربرد دارد. ام اس یک بیماری مربوط به مغز و نخاع است، و علت اصلی آن ناشناخته است. تصور می شود پاسخ غیر عادیِ سیستم ایمنی نقش اصلی در بروز این آسیب دارد. تریفلونومایدنیز روی سیستم ایمنی اثر میگذارد.هشدارها و موارد احتیاط ...
بالا