خداوند چه روزی را میعاد همگان معرفی کرده است هدیه پنجم

  1. مدیر

    خداوند چه روزی را میعاد همگان معرفی کرده است

    روز میعاد همگان | میعاد همگان چه روزی است | روز میعاد همگان چه روزی است | خداوند چه روزی را میعاد همگان معرفی کرده است هدیه پنجم |سوال :خداوند چه روزی را میعاد همگان معرفی کرده استجواب :خداوند ، روز جدایی نیکوکاران و بدکاران را میعاد همگان معرفی کرده است
بالا