خداوند در چه صورتی وعده قطعی داده که گناه بنده اش را می بخشد

  1. مدیر

    چگونه و با چه شرایطی خداوند گناهان بندگانش را می بخشد؟

    با چه شرایطی خداوند گناهان بندگانش را می بخشد | چگونه خداوند گناهان بندگانش را می بخشد |سوال :چگونه و با چه شرایطی خداوند گناهان بندگانش را می بخشد؟جواب :1) توبه كند و ایمان بیاورد و اعمال شایسته انجام دهد.2) از رحمت خدا نا امید نشود.3) پشیمان شود و تصمیم به ترک گناه داشته باشد...
بالا