چه مبارک است این غم

  1. مدیر

    چه مبارک است این غم

    چه مبارک است این غم / چه مبارک است این غم هوشنگ ابتهاج / هوشنگ ابتهاج چه مبارک است این غم / شعر هوشنگ ابتهاج چه مبارک است این غم / شعر چه مبارک است این غم / شعر استاد هوشنگ ابتهاج چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی
بالا