وقتی دیگری از دست ما عصبانی است چه کاری باید انجام دهیم

  1. مدیر

    وقتی دیگری از دست ما عصبانی است چه کاری باید انجام دهیم مطالعات هشتم

    وقتی دیگری از دست ما عصبانی است چه کاری باید انجام دهیم | وقتی دیگری از دست ما عصبانی است چه کاری باید بکنیم |سوال :وقتی دیگری از دست ما عصبانی است چه کاری باید انجام دهیم مطالعات هشتمجواب :۱- به آرامی از او سؤال کنیم چرا از دست ماعصبانی است و علت چیست؟ ۲-به حرف های طرف مقابل، خوب...
بالا