طرح پرسش بعد از کدام مرحله صورت می گیرد

  1. مدیر

    در یک کاوش علمی طرح پرسش بعد از کدام مرحله صورت می گیرد

    طرح پرسش بعد از کدام مرحله صورت می گیرد | در یک کاوش علمی طرح پرسش بعد از کدام مرحله صورت می گیرد علوم پنجم |سوال :در یک کاوش علمی طرح پرسش بعد از کدام مرحله صورت می گیردجواب :1) مشاهده2) فرضیه سازی3) نظریه سازی4) آزمایش
بالا