تفاضل مجموع اولین پانصد عدد طبیعی زوج از مجموع اولین پانصد عدد طبیعی فرد را به دست آورید

  1. مدیر

    تفاضل مجموع اولین پانصد عدد طبیعی زوج از مجموع اولین پانصد عدد طبیعی فرد

    تفاضل مجموع اولین پانصد عدد طبیعی زوج از مجموع اولین پانصد عدد طبیعی فرد را به دست آوریدسوال :تفاضل مجموع اولین پانصد عدد طبیعی زوج از مجموع اولین پانصد عدد طبیعی فردجواب :
بالا