کتاب تورات مربوط به کدام پیامبر است جواب

  1. مدیر

    کتاب تورات مربوط به کدام پیامبر است؟

    کتاب تورات مربوط به کدام پیامبر است با جواب | کتاب تورات مربوط به کدام پیامبر است جواب |سوال :کتاب تورات مربوط به کدام پیامبر است؟جواب :1 )حضرت محمد 2 )حضرت عیسی 3 )حضرت موسی 4 )حضرت ابراهیم
بالا