سعدی راه رسیدن به صفا را چه میداند

  1. مدیر

    معنی محال است سعدی که راه صفا توان رفت جز بر پی مصطفی

    معنی بیت محال است سعدی که راه صفا توان رفت جز بر پی مصطفی | معنی بیت محال است سعدی که راه صفا توان رفت|سوال :معنی محال است سعدی که راه صفا توان رفت جز بر پی مصطفیجواب :1) ای سعدی ممکن است که راه یکرنگی و پاکی را با پیروی از پیامبر پیمود؟2) ای سعدی غیر ممکن است که راه پاکی و صفا را...
بالا