راه های بهره مندی از یاری خداوند را نام ببرید گاما

  1. مدیر

    توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیم

    ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیم | ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیم با جواب |سوال :توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیمجواب :1) با انجام واجبات و ترک محرمات و دعا کردن2) با دفاع از دین با جان و مال و عمل به دستورات خدا3) با صبر و تقوا و دعا4) با نماز...
  2. مدیر

    یکی از ساده ترین و مهمترین راه های جلب یاری خداوند بزرگ چیست

    یکی از ساده ترین و مهمترین راه های جلب یاری خدا | ساده ترین و مهمترین راه های جلب یاری خداوند بزرگ چیست |سوال :یکی از ساده ترین و مهمترین راه های جلب یاری خداوند بزرگ چیستجواب :1) نیکی به پدر و مادر2) بخشش دیگران3) دعا کردن4) روزه گرفتن
بالا