چرا نقشه وسیله مهمی در جغرافیا است

  1. مدیر

    مقیاس نقشه چیست مطالعات هفتم

    مقیاس نقشه چیست | کاربرد مقیاس نقشه | مقیاس نقشه کجاست | مقیاس نقشه هفتم | مقیاس نقشه مطالعات هفتم |سوال :مقیاس نقشه چیست مطالعات هفتمجواب :زیر هر نقشه، شما خطی مشاهده می کنید که به آن مقیاس خطی می گویند و با استفاده از آن می توانید فاصله واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید
بالا