نوع عمل کدام ماهیچه با بقیه متفاوت است با جواب

  1. مدیر

    نوع عمل کدام ماهیچه با بقیه متفاوت است

    نوع عمل کدام ماهیچه با بقیه متفاوت است با جواب | جواب نوع عمل کدام ماهیچه با بقیه متفاوت است | کدام ماهیچه عملکردش با بقیه متفاوت است |سوال :نوع عمل کدام ماهیچه با بقیه متفاوت استجواب :1 ) قلب2 ) مری3 ) مردمک چشم4 ) بازو
بالا