معنی خودکفا

  1. مدیر

    خودکفا یعنی چه کلاس چهارم

    خودکفا یعنی چه | معنی خودکفا |در سایت همیارخاص، مجله آموزش هستید...سوال :خودکفا یعنی چه کلاس چهارمجواب :مترادف خودکفا: بی نیاز، خودبسنده، مستغنی متضاد خودکفا: نیازمند برابر پارسی: خودبسنده
بالا