معنی بیت خبرت هست که مرغان سحر می گویند آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

  1. مدیر

    معنی خبرت هست که مرغان سحر می گویند آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

    معنی خبرت هست که مرغان سحر می گویند | معنی بیت خبرت هست که مرغان سحر می گویند آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار |سوال :معنی خبرت هست که مرغان سحر می گویند آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردارجواب :آیا خبر داری پرندگانی که در سحرگاهان آواز سر می دهند چه می گویند ؟ ای انسان غافل و نادان...
بالا