معنی بیت جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است

  1. مدیر

    معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان هفتم

    معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است | معنی بیت جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است |سوال :معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان هفتمجواب :نورخداوند تمام جهان هستی رافراگرفته اماخداوند آنقدرآشکاراست که ازشدت پیدایی پنهان به نظرمی...
بالا