مهمترین عوارض الانزاپین

  1. مشخصات داروی الانزاپین و عوارض آن

    موارد مصرف الانزاپیناز اين دارو براي درمان تظاهرات اختلالات رواني استفاده مي‌شود.مکانیسم اثر الانزاپیناگرچه مكانيسم اثر ضد جنون اين دارو مشخص نيست، ولي احتمالا با عمل آنتاگونيستي برگيرنده‌هاي منوآمين(دوپامين و سروتونين) اين اثر را اعمال مي‌كند. ولي اين دارو داراي اثر آنتاگونيستي بر...
بالا