جواب عدد ۱۲۷ اول است یا مرکب چرا

  1. مدیر

    عدد ۱۲۷ اول است یا مرکب چرا

    عدد ۱۲۷ اول است یا مرکب چرا با جواب | جواب عدد ۱۲۷ اول است یا مرکب چرا |سوال :عدد ۱۲۷ اول است یا مرکب چرا ؟جواب :روش اول: این روش به "غربال اراتسن" معروف است. مثلاً می خواهیم تمامی اعداد اوّل کوچکتر از ۵۰ را بیابید. ابتدا همه اعداد ۱ تا ۵۰ را می نویسیم. عدد ۱ را خط می زنیم (چون اوّل...
بالا