جواب تفاوت بین ذوزنقه و متوازی الاضلاع

  1. مدیر

    چه تفاوتی بین ذوزنقه و متوازی الاضلاع است

    تفاوت بین ذوزنقه و متوازی الاضلاع | جواب تفاوت بین ذوزنقه و متوازی الاضلاع | تفاوت بین ذوزنقه و متوازی الاضلاع چهارم |سوال :چه تفاوتی بین ذوزنقه و متوازی الاضلاع استپاسخ :تفاوت ذوزنقه و متوازی الاضلاع در این است که متوازی الاضلاع 4 ضلع موازی دارد و زاویه هایی روبرو با هم برابرندولی...
بالا